Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia recrutează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea de admitere 2015

Începând cu luna martie 2015, tinerii care doresc să urmeze o carieră militară în Jandarmeria Română, se pot adresa pentru informaţii privind înscrieri şi oferta de formare a instituţiilor de învăţământ militar, Compartimentului Resurse Umane şi Organizare Structurală din cadrul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Jandarmilor Montani Sinaia.
Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului M.A.I. – arma jandarmi – curs de zi – candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi (să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs);
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
j) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
k) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
l) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Actele şi documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor:
1. cererea de înscriere (conform modelului care se obţine de la structura de resurse umane a unităţii);
2. diploma de bacalaureat (original) sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs şi foaia matricolă (original);
3. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de căsătorie, certificatul de naştere pentru candidat, soţie/soţ şi fiecare copil;
4. autobiografia şi tabel cu rudele candidatului (informaţii despre modul de redactare se obţin de la structura de resurse umane a unităţii);
5. cazierul judiciar al candidatului;
6. certificatul de examinare psihologică (verificările privind starea psihică sunt efectuate de către structurile de specialitate ale M.A.I.);
7. fişa medicală tip încadrare în M.A.I. (tipizatul se obţine de la structura medicală a unităţii iar verificările privind starea de sănătate sunt efectuate de către structurile de specialitate ale M.A.I.);
8. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (şcoală sau unitate militară);
9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (modelul se obţine de la structura de resurse umane a unităţii);
10. copii ale următoarelor documente: act de identitate, carnet de muncă;
11. trei fotografii tip buletin de identitate;
12. două fotografii 9 x 12 cm, color (numai pentru candidaţii declaraţi reuşit).
Înscrierea se face la sediul Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia, Drumul Cotei 1400, nr. 6, tel.: 0244.311699, la ofiţerul de resurse umane, care va spune candidaţilor ce trebuie făcut, va asigura consilierea şi îndrumarea spre instituţia de învăţământ care corespunde cel mai bine aspiraţiilor viitorilor recruţi, pregătirii şi aptitudinilor pe care le au. Detalii privind perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, probele de concurs, tematica şi bibliografia pot fi obţinute de pe site-ul fiecărei instituţii, respectiv:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti,
2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani,
3. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

AVANTAJELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR:
– Şcolarizare gratuită;
– Transportul gratuit la şi de la domiciliu pe durata vacanţelor;
– Soldă lunară;
– Pregătire profesională corespunzătoare standardelor ocupaţionale;
– Condiţii adecvate de pregătire (echipament, cazare, masă, asistenţă medicală etc.);
– Obţinerea de acte de studii recunoscute.

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia
Relaţii Publice

You may also like...

Leave a Reply