COMUNICAT DE PRESĂ PSD SINAIA

DESPRE TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ SINAIA

În conformitate cu Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, consilierii PSD au iniţiat un proiect de hotărâre privind publicarea ordinei de zi şi a proceselor verbale de sedinţă pe pagina de internet a administraţiei publice locale Sinaia. Necesitatea iniţierii acestui proiect a apărut deoarece Legea 215/2001 privind administraţia publică locală prevede publicarea acestor materiale, dar la Sinaia nu se respectă acest lucru. Am considerat că poate o Hotărâre a Consiliului Local are drept scop să sporească gradul de responsabilitate faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative şi să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative. Principiile care stau la baza legii 52/2003 sunt următoarele :
a) informarea persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute;
b) consultarea cetăţenilor în procesul de elaborare a proiecteloc de acte normative ;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative având în vedere că şedintele Consiliului Local sunt publice în condiţiile Legii 215/2001, iar dezbaterile trebuiesc consemnate şi făcute publice. Acest proiect de hotărâre înregistrat cu nr 17956/10 iulie 2017, NU a fost introdus pe ordinea de zi a şedintei ordinare de consiliu din data de 27 iulie 2017 pe motiv că propunerile din proiect sunt prevăzute în Legea 215/2001, iar administraţia publică locală Sinaia face acest lucru. Realitatea este alta dacă consultam site-ul Primăriei Sinaia la pagina Consiliului Local. Componenţa comisiilor de specialitate este cea din mandatul trecut în care apar 7 consilieri care nu mai fac parte din actualul consiliu, chiar şi un decedat. Există o singură ordine de zi din data de 30.09.2016, iar la transparenţă exista un singur PV al şedinţei din luna mai 2017 şi un singur PH din noiembrie 2016.

Gheorghe Vasile

Expunere de motive

La proiectul de hotărâre privind publicarea ordinei de zi a şedinţelor Consiliului Local Sinaia şi a proceselor verbale de şedinţă pe pagina de internet a administraţiei publice locale Sinaia . Pentru a putea permite accesul cetăţenilor oraşului Sinaia la informaţiile de interes local, propunem folosirea paginei de internet a administraţiei publice locale pentru publicarea materialelor care se dezbat în şedinţele Consiliului Local Sinaia. Potrivit Legii 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare: art.39 al.6 prevede: “ Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate “, iar art.42 al.7 prevede : “În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei , secretarul unităţii administrativ- teritoriale afişează la sediul primăriei şi după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ- teritoriale o copie a procesului verbal al şedinţei”.  Pentru un acces mai uşor al cetăţenilor oraşului Sinaia la Hotărârile Consiliului Local, propunem constituirea unei arhive cu hotărârile luate pe ani şi luni şi publicarea acesteia pe pagina de internet a administraţiei publice locale. Proiectul de hotărâre va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sinaia. Sinaia, 10.07.2017
Iniţiator, Grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat Sinaia

2a  2b

You may also like...

Leave a Reply