A fi preşedinte de şedință

Puțini sinăieni ştiu că şedințele Consiliului Local Sinaia au ca preşedinte de şedință, de regulă, aceeaşi persoană care, întâmplător sau nu, este chiar cumnatul primarului, dar şi mai puțini ştiu care este motivul real al acestui aspect. Pentru corecta informare a cetățenilor e bine să lucrăm cu materialul clientului, adică procesul verbal al şedinței. Vom exemplifica cu cel din 22 iunie 2017: „Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind vânzarea conform HCL 183/2006 a terenului situat în Sinaia, Calea Braşovului, nr. 87, lot 2, în suprafaţă de 226 mp, nr. cadastral 23220, carte funciară nr. 23220, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 10129/30 04.2013, către Biţoiu Irinel.  Preşedintele de şedinţă propune ca preţul vânzării să fie de 40 euro/mp, la care se adaugă TVA. Dl. consilier Papadopol Eduard propune ca preţul vânzării să fie de 80 euro/mp, la care se adaugă TVA. Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, pe articole. Supune la vot art. 1 din proiect care, este votat în unanimitate.
Supune la vot art. 2 din proiect care, este votat în unanimitate. Supune la vot art. 3 cu prima propunere făcută de dumnealui, ca preţul vânzării să fie de 40 euro/mp, la care se adaugă TVA, care este votat cu 9 voturi “pentru” şi 6 „împotrivă” (au votat împotrivă dl. cons. Miloş Călin, dl. cons. Niche Alin, dl. cons. Dimache Alin, dl. cons. Vasile Gheorghe, d-ra. cons. Poponete Valentina şi dl. cons. Papadopol Eduard).
Supune la vot, pe rând art. 4, 5, 6, 7 şi 8 din proiect care, sunt votate în unanimitate. Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi ”. După cum lesne se poate observa, preşedintele de şedință a supus votului numai articolele din proiectul de hotărâre „uitând” să supună la vot şi proiectul de hotărâre aşa cum a rezultat din votul pe articole, încălcând astfel prevederile art. 45 din Legea 215 / 2001 privind administrația publică locală, precum şi prevederile art. 53 din Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului Local al oraşului Sinaia. În fapt, prevederea legală spune la art.45 din Legea 215 că „(3)Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie”, ceea ce înseamnă 12 voturi. Eludând această prevedere legală, preşedintele de şedință a supus la vot pe articole, pentru că ştia din votul privitor la preț că nu va putea obține voturile legal necesare. Cu toate că legislația este cât se poate de clară în privința numărului de voturi necesare în această situație, în mod abuziv şi vădit intenționat preşedintele de şedință nu a supus la vot proiectul de hotărâre în întregul lui, încălcând cu bună ştiință prevederile legale, în scopul promovării proiectului de hotărâre la prețul dorit, aducând în acest mod un prejudiciu evident bugetului local, rezultat din diferența între cele două prețuri propuse. Încurajat probabil de succesul deosebit dobândit la acest proiect de hotărâre, preşedintele de şedință a procedat identic şi la următorul proiect considerând probabil că scopul scuză mijloacele. Modul în care majoritatea actuală din administrația publică locală promovează interesele unor anumite persoane în detrimentul bugetului local se poate observa cât se poate de clar din procesul verbal amintit. Se poate concluziona destul de lesne care este motivul pentru care cumnatul primarului este mai mereu preşedinte de şedință: eludarea legii în favoarea unor apropiați. În această situație este firesc să ne întrebăm cum e posibil ca un astfel de tertip să treacă aproape neobservat şi mai mult decât atât cum e posibil ca nimeni să nu reacționeze? Oare prefectul județului Prahova nu ar trebui să fie informat despre cum se încalcă legea la Sinaia? Oare celelalte instituții ale statului se fac şi ele că nu văd nimic? Dacă da, atunci până când?

Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply