Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018

SURSA: www.primaria-sinaia.ro

Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze, energie electrică sau lemne, conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul ajutorului pentru încălzire depinde de venitul lunar pe membru de familie sau al persoanei singure și trebuie să fie de cel mult 615 lei (1,230 ISR). Ajutoarele se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, iar pentru a le primi, consumatorii vulnerabili se pot adresa primăriei începând cu data de 11 octombrie. Cererile depuse în intervalele 11 – 25 octombrie, respectiv 1 – 20 noiembrie se vor aproba pentru întreg sezonul rece, dar se vor putea depune cereri şi în intervalul 1 – 20 al fiecarei luni din perioada decembrie 2017 – martie 2018, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, cu luna depunerii cererii.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire ?

cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către Primărie)
copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;
copie act de proprietate sau de închiriere a locuinţei;
copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea minorilor/ plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară în mod obligatoriu);
adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;
copii cupoane de pensie, indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de veteran/văduvă de veteran de război etc. din luna anterioară depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);
adeverinţă de venit pe anul 2017, eliberată de Serviciul Fiscal Orăşenesc Buşteni pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor;
adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere şi sunt înscrise în cartea de imobil (pentru persoanele care locuiesc la bloc);
extras de cont pentru persoanele deţinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului;
copie de pe ultima factură de gaze (în cazul ajutoarelor de încălzire cu gaze) sau energie electrică (în cazul ajutoarelor de încălzire cu energie electrică).
TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/energie electrică se acordă în cuantumurile mai sus menţionate, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale/energie electrică consumată în perioada sezonului rece. Cererile nesemnate de titular sau completate necorespunzător, vor fi respinse (neaprobate). În situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutorul de încălzire, primarul poate stabili dreptul, pe baza anchetei sociale efectuate de Serviciul public de asistenţă socială. Dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

DE REŢINUT :

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru al familiei major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei, ori după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani, lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
Bunuri imobile, în proprietate sau în folosinţă

– clădiri sau alte spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti
– terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

– autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani
– două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani
– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
– şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi
– utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
– utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Alte bunuri

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ

Membrii familiilor şi persoanele singure care deţin sub orice formă (proprietate, închiriere, concesiune, comodat, folosinţă) cel puţin unul din bunurile cuprinse în această lista nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

16a

You may also like...

Leave a Reply