Dacă sunteţi curioşi cum se spetesc aleşii locali la şedinţe

R O M Â N I A
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat astăzi 30 ianuarie 2018, orele 17,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 33 din 25 ianuarie 2018, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

D-na. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi.
Prezenţa consilierilor la şedinţa s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal.
La şedinţă participă: dl. Vlad Oprea – primarul oraşului Sinaia, d-na. Alina-Elena Banu – secretarul oraşului Sinaia, dl. Panait Marian-Valerie, administrator public oraş Sinaia, dna. Șutu Laura, director Poliția Locală, Gherasim Mihaiela, șef Serviciu Urbanism și Cadastru, dl. Tudor Daniel, șef Departament Politici Publice, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Ţicu Cătălin, director transport rutier și parcări SC. Transport Urban SRL, Jugănaru Gabriel, consilier Cabinet Primar şi Maria Popescu – inspector Departamentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi îl invită pe dl. cons. Remus David, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia lucrările şedinţei de astăzi.
Președintele de ședință arată că pe ordinea de zi sunt înscrise 18 puncte la care se adaugă ordinea de zi suplimentară care are 3 puncte.
Dl. primar solicită să se retragă de pe ordinea de zi iniţială, proiectul de hotărâre de la pct. 3, respectiv proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 14578/08.09.2005 încheiat între Consiliul Local Sinaia și SC. Hidro Prahova SA. Ploiesti. Consideră că cei de la SC. Hidro Prahova SA pot închiria acest spaţiu.
Președintele de ședință supune aprobării ordinea de zi iniţială cu 17 puncte şi ordinea de zi suplimentară care sunt votate în unanimitate.
Se trece la pct. 1 din odinea de zi – Aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu din luna decembrie 2017.
Președintele de ședință întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestuia. Deoarece nu sunt intervenții, supus votului, procesul verbal se aprobă în unanimitate.
Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite, cu până la 500 %.
Președintele de ședință dă cuvântul dlui. primar ca să susţină acest proiect.
Dl. primar arată că, a numit o comisie care a făcut o analiză pe teren şi a identificat 29 de clădiri care se încadrează în hotărârea adoptată de consiliul local şi care pot fi impozitate cu până la 500 % în funcţie de punctajul obţinut. Din momentul în care se aprobă hotărârea se face impozitarea acestora.
Dl. cons. Milos Călin sesizează faptul că şi Primăria are în patrimoniu nişte clădiri şi nişte terenuri care arată rău, este vorba de Policlinica de pe str. Avram Iancu.
Dl primar precizează că, diferenţa între Primărie şi proprietarii cladirilor este că, Primăria nu plăteşte impozit, iar în ce priveşte Policlinica din str. Avram Iancu arată că aceasta este în conservare şi va fi vândută în viitor prin licitaţie.
Dl. cons. Vasile Gheorghe aştepta de mult rezolvarea acestei probleme care a fost discutată şi aprobată prin hotărâre anul trecut. Menţionează că a analizat lista cu clădirile identificate şi a constatat că imobilul din str. Octavian Goga nr. 15 nu se regăseşte, în condiţiile în care, această clădire arată foarte rău, de curând chiar a cazut si o antenă de pe casă.
Dl. viceprimar Gheorghe Bădăran intervine precizând că nu s-au inventariat toate clădirile din oraș ci, verificarea se va face periodic. La următoarea evaluare se va ţine cont de propunerea făcută.
Dl. cons. Miloș Călin întreabă ce se va face cu cele două găuri din oraş – una la intrare şi o gaură la ieşire -, este vorba de clădirea de pe Bdul. Ferdinand nr. 108 şi de fundaţia de lângă Internaţional, față în faţă cu Păltiniş, pentru care trebuie să se facă ceva.
Dl. primar precizează că nu au nicio legătură cu proiectul în discuţie care se referă numai la clădirile construite care sunt autorizate şi sunt în paragină. În prezent, clădirile care sunt abandonate şi începute sunt analizate de serviciul de urbanism pentru a fi expropriate.

(CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply