Bâlbâieli politice… UITE ÎMPRUMUTUL, NU E ÎMPRUMUTUL!

Tocmai când eram gata gata să ne mai împrumutăm și noi cu 13.000.000 de lei, împrumut la care o parte din consilieri s-au opus din toate puterile, dar majoritatea moartă a PNL-ului, consilierii ăia care, probabil, nu citesc nimic pentru că știu cum să voteze, l-au aprobat, uite că ne trezim fără banii strict necesar, după cum spunea inițiatorul…

            Împrumutul aprobat pe 31 martie a fost revocat pe 9 aprilie… De ce? Citiți referatele de aprobare atașate…

Anunţ licitaţie concesionare teren 10615 mp

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

PRIMĂRIA ORAȘULUI SINAIA

NR. 12783 din 27.04.2021

Anunț licitație concesionare teren, Calea Brașovului nr. 50, termen 1

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Orașul Sinaia cu sediul în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, codfiscal 2844103, telefon 0244/311788, int. 113 si 114, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primariasinaia.ro, e-mail persoana de contact: ilie.voicu@primaria-sinaia.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesionării, în special descrierea şi identificareabunului care urmează să fie concesionat:

Licitație publică pentru concesionare teren în suprafață de 10615 mp, proprietate privată aOrașului Sinaia, situat în intravilanul Orașului Sinaia, Calea Brașovului nr. 50.

Concesionarea se face conform art. 302-331 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 52/19.04.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, Serviciul Urbanism și Cadastru.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd.Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției:300 lei / exemplar, ce se achită la caserie.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 19.05.2021, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.05.2021, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:27.05.2021, ora 12.00, Primăria Orașului Sinaia Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1,etaj 1.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Văleni nr. 44, telefon: 0244/544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.04.2021.

You may also like...

Leave a Reply